top of page

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Beyanı

6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (kısaca KVKK) 10. Maddesi uyarınca, HEY DÖNER olarak, veri sorumlusu sıfatı ile gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Gıdaya dayalı perakende alanında faaliyet göstermekte olan ve İstanbul Ticaret Sicilinde ………………. no ile kayıtlı; xxxxxxxxx adresinde mukim, xxxxxx MERSİS no’lu, Yenibosna VD. xxxxx vergi no’lu, HEY DÖNER olarak; KVKK uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel sağlık bilgilerinizi de kapsayan tüm kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan çerçevede kaydedileceğini, saklanacağını, mevcut durumu yansıtmak üzere güncelleneceğini, aşağıda belirtilen detayda aktarılabileceğini ve KVKK’da belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebileceğini belirtiriz.

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs) olmak üzere, IP, adres ve telefon bilgileri, tercih ettiğiniz ve alımını gerçekleştirdiğiniz ürün bilgileri, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları


Ürün tercihlerinizi de kapsayan kişisel verileriniz, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5179 Sayılı Kanun, Gıda Yönetmelikleri, ve diğer mevzuat kapsamında her türlü pazarlama ve satışı gerçekleştirilen gıda ürün satış hizmetlerimizde kullanmak; Şirketimizce satışa sunulan tüm gıda ürünleriyle ilgili olarak (gerektiğinde resmi kurumlar aracılığı ile yasal ve meşru şekilde ulaştığımız diğer kişisel bilgilerinizi de kullanmak suretiyle) teklif sunmak, müşterinin tükettiği ürünlere istinaden hizmetlerimizin iyileştirilmesi veya yeni hizmetler sunulması amacıyla iletişim kurmak için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri toplamak ve kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, Gıda ve Sağlık bakanlıklarınca ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca ya da tarafınız için talep edilen yiyecek tedarik ve teslimini gerçekleştirebilmek amacıyla işlenecektir.

HEY DÖNER tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluş ve Aktarım Amaçları Kişisel verileriniz başta Gıda Üretilmesi ve Tüketilmesine İlişkin Kanun( 5179 Sayılı ) ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde, gıda üretimi ve perakende satışı faaliyetlerimizi yürütmek ve iyileştirmek amacıyla, ürün satış faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız çeşitli kişi ve kurumlara, yasal sınırlamalar çerçevesinde gerekli olması halinde bağımsız denetim şirketlerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, yurtiçinde veya yurtdışındaki hizmet sağlayıcılara ve bilgi depolama sahalarına yukarıda belirtilen amaçlar ile aktarılabilecek ve bu kişi ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir.

 

Yurtdışına Veri Aktarımı


Kişisel Verileri Koruma Kurulu (kısaca Kurul) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi ve/veya kuruluşlara veya kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı taahhüt ettiği ve kurulun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla Kurulca tespit ve ilan edilenlerin dışındaki ülkelere aktarılabilecektir.
 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri


Kişisel verileriniz, perakende gıda satışı faaliyetlerimizi yürütmek amacı ile Burger Yiyelim tarafından yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, Merkez Müdürlük, şubeler, anlaşmalı olduğumuz franchise işletmeler, işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişiler, www.heydoner.com adlı web sitemiz, mobil uygulamamız,  çağrı merkezi gibi bilumum dijital kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m.4/2 maddesinde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temin edilmesi veya KVKK m.5/2 ve 6/3 maddelerinde belirtilen durumların varlığı halinde açık rıza aranmaksızın işlenebilecek ve aktarılabilecektir.
Kişisel verileriniz talebinizce daha erken imhası gerekmediği sürece; en az 10 yıl boyunca Şirketimizce saklanacaktır.

KVKK’nin 11. Maddesi gereği;

Şirketimiz web sitesinde “iletişim formu” adresinde yer alan iletişim formunu kullanarak online olarak yada Şirket adresimize ıslak imzalı olarak ve ekinde kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu ile kendinizle ilgili, kişisel verilerinizin:

a)işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç)yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d)eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e)KVKK’nin 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
f)aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g)münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ)kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Şirketimiz, niteliğine göre; talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir.

Yukarıda belirtilen bilgilendirmeyi okuyarak, bu dokümanın onaylanmasıyla kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine, yukarıda belirtilen taraflarla paylaşılmasına ve bu kurumlar tarafından işlenmesine onay vermiş bulunmaktasınız.
Saygılarımızla,

HEY DÖNER

bottom of page